Semalt - Saparlaryňyzy Google Analitikadan nädip aýyrmaly

Google Analytics ýaly statistiki programmalaryň, statistikaňyza şübhelenýän web sahypaňyzdaky işleriňizi yzarlaýandygyny bilýärdiňizmi?

Igor Gamanenko, müşderi üstünlik Semalt , bu ýerde bu babatda käbir peýdaly meseleleri berýär.

Munuň öňüni almak üçin, galp we gereksiz traffigiň saýtda görkezilmezligi üçin süzgüçleri ulanyp bilersiňiz. Zerur süzgüçleri ulananyňyzda, statistikaňyz gaty bir maglumatlary görkezmez, sebäbi sahypaňyzda görjek işleriňiz kanuny gelýänleriň hakyky traffigi bolar. Bu süzgüçler diňe bir saýtdaky girişleriňizi süzmäge kömek etmän, eýsem spamy kesgitlemäge hem kömek edýär, şol sanda arwah ugrukdyryjy spam we saýtdaky bot ugrukdyryjy spam.

Google Analytics ulananyňyzda, ulanýan enjamlaryňyzyň IP adreslerini kesgitlemeli. Sahypa girmek üçin ulanýan enjamlaryňyzyň ähli IP adreslerini kesgitlemelidigiňize üns beriň. Mundan başga-da, IP adresleriň wagtyň geçmegi bilen üýtgeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň, şonuň üçin IP adreslerine yzygiderli gözegçilik etmeli we zerur bolanda süzgüçleri täzelemeli.

Şeýlelik bilen, saparlaryňyzy aýyrmak üçin IP adresi nädip kesgitlemeli? IP adresiňizi brauzeriňize ýazmak ýaly saýtlar bar bolsa, salgy gözleg netijelerinde görkezilýär.

Adatça, netijelerde görkezilen IP şeýle bolar: 60.40.210.157. Aboveokardaky formatda görkezilen adrese IPv4 salgysy diýilýär. Käbir ýagdaýlarda gözleg aşakdaky formatda görkezilen başga sanlary yzyna gaýtaryp biler: 2002: 0db6: 75a5: 0000: 0000: 8a4e: 0180: 4339. Aboveokardaky formatda görkezilen salgylar IPv6 diýilýär. Bular adamlaryň göçýän salgylarynyň has täze görnüşleri. Şeýle-de bolsa, IPv4 we IPv6 ikisi hem Google Analytics-de enjamlaryňyzyň IP adreslerini süzmek üçin ulanylyp bilner. IP adresiňiz bar bolsa, ony TextEdit ýa-da Notepad ýaly tekst redaktoryna göçüriň.

Indi tekst redaktorynda salgyňyz bar bolsa, Google Analytics hasabyňyza giriň we süzgüç döredýän sahypaňyzy saýlaň. Sözbaşydaky “Admin Link” -e bassaňyz, 3 sütüniň toplumy açylar. Sag tarapdaky sütünde Süzgüçler diýlen baglanyşygy görersiňiz. Şoňa basyň. Öň süzgüç döretmedik bolsaňyz, boş süzgüçleriň sanawy açylar. Filtr goşmak düwmesine basyň.

Süzgüçiňizi atlandyrmak maslahat berilýär, sebäbi wagtyň geçmegi bilen birnäçe süzgüç bolup biler. Mysal üçin, ykjam IP-de işleýän bolsaňyz, oňa Home IP adresi diýip at berip bilersiňiz. Süzgüç görnüşiniň aşagynda, Öňünden kesgitlenen görnüşe goýuň. Filtriň açylýan menýusyny saýlamak üçin Diňe goşmak saýlaň.

Ondan soň, Maksat ýa-da Çeşmäni saýlaň. Bu siziň traffigiňiziň çeşmesidir. Iň oňat netijeler üçin IP adreslerinden traffigi saýlaň. Indi, iň soňky açylýan gutujyga geçiň we “Deňdir deň” opsiýasyny saýlaň. Processhli amal gutaransoň, Saklamak düwmesine basyň. Indi sanawdaky täze filtri görersiňiz.

“Google Analytics” -den saparlaryňyzy aýyrandygyňyzy bilmek üçin “Real Time” hasabatyna giriň we saparyňyzyň statistikada görkezilýändigini görüň. Justaňy-ýakynda eden üýtgeşmeleriňiziň güýje girmegi üçin birnäçe minut gerek bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

IP adresiňiziň henizem görkezilýändigini görseňiz, süzgüç sazlamalaryňyzy täzeden barlaň. Hususan-da, IP adresiniň ähli sanlarynyň bardygyna göz ýetiriň, sebäbi adamlar göçürilende we göçürilende adatça bir ýa-da iki san sypdyrýarlar. Google Analytics-iň web sahypaňyza girýänleriňizi ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin her aýda hakyky wagtda barlagy dowam etdiriň. Google henizem sizi saýlaýan bolsa, IP-iňiziň üýtgemegi ähtimal, şonuň üçin täze süzgüç ulanmagyň wagty geldi.

send email